Normal Text
Medium Text
Large Text
 search
Warsztatowe

Konferencja objela piec prowadzonych równolegle warsztatów koncentrujacych sie na róznorakich zagadnieniach w zakresie wykorzystywania dowodów. Warsztaty mialy dwa cele. Po pierwsze, omówienie i odzwierciedlenie postepów w zakresie polityki i praktyki opartej na dowodach w Europie. Po drugie, uwzglednienie skutków polityki i praktyki opartej na dowodach oraz wyników stosownych analiz. Ponizej zamieszczono podsumowanie tychze warsztatów.

Warsztaty nr 1: wykorzystywanie dowodów na poziomie krajowym, lokalnym i szkolnym

Prowadzacy: Elisabeth Buk-Berge, Ministerstwo Edukacji i Badan, Norwegia

Warsztaty te koncentrowaly sie na sposobach wykorzystywania zródel dowodów w polityce i praktyce edukacyjnej na poziomie krajowym, lokalnym i szkolnym. Omówiono na nich racjonalne podstawy opracowywania systemów przeznaczonych do gromadzenia, analizowania i wykorzystywania dowodów oraz procesy i doswiadczenia w zakresie tworzenia/opracowywania, wdrazania i uzywania systemów przeznaczonych do gromadzenia i uzywania danych na potrzeby ksztaltowania polityki i praktyki w obszarach zainteresowania. Podczas warsztatów próbowano odzwierciedlic metody praktycznego korzystania z systemów gromadzenia, analizowania i uzywania dowodów w celu ksztaltowania procesów decyzyjnych z jednoczesnym wyczuleniem na bariery lub czynniki ulatwiajace rozwijanie, wdrazanie lub uzywanie systemów tego typu. Dodatkowo, omówiono wyniki oraz zakresy korzystania z systemów gromadzenia, analizowania lub uzywania dowodów na poziomie krajowym, lokalnymi lub szkolnym/organizacyjnym.

Prezentacje

 • Liliana Guzmán z Uniwersytetu w Kaiserslautern, Niemcy - Using ICT to support policy making based on evidence at national level: the case of the distribution of educational opportunities in Chile
 • Kristof De Witte z Uniwersytetu w Maastricht, Holandia - Early school leaving from an evidence informed perspective
 • Marleen Baillieul, Antwerpia, Belgia - Evidence-informed policy making in the city of Antwerp: Networking, participative research and knowledge management
 • Bram Wellens, Szkoly miejskie w Antwerpii , Belgia – Tytulu nie podano,
 • Daan Wienke Jeugdinstituut, Belgia - The process and experiences of developing, implementing and using a system to collect and use data to inform (the council of Amsterdam) and practice (school leaders of the secondary schools)
 • Carlos Gonçalves, Ministerstwo Edukacji - Zespól szkól D. Carlos I, Portugalia - The satisfaction of the educational community as a contributing factor to the quality in the school.

Evidence-informed policy and practice in the city of Antwerp

Marleen Baillieul

City of Antwerp, Department of General Education Policy
 

The satisfaction of the educational community as a contributing factor to the quality in the school

Carlos Manuel Novais Gonçalves

Ministry of Education - Grouping of Schools D. Carlos I, Portugal

Using ICT to support policy making based on evidence at national level: The case of the distribution of educational opportunities in Chile

Liliana Guzmán, Patricio Rodríguez
University of Kaiserslautern, Germany

   

How the Dutch Youth Institute (NJi) contributes to safe and supportive secondary schools

Daan Wienke
Nederlands Jeugt Instituut

Early school leaving in the Netherlands: Policy and research
Kristof De Witte
Top Institute for Evidence Based Education Research, Maastricht University
Faculty of Business and Economics, KU Leuven

 

Skutki polityki wykorzystywania dowodów

1. Potrzebna jest analiza dobrych zbiorów danych i baz danych, zarówno krajowych jak i miedzynarodowych, w celu podniesienia rangi dowodów w róznych kontekstach oraz zwiekszenia ich wykorzystywania.

2. Badania wykazujace "co nie dziala" moga dostarczac wartosciowa wiedze, dlatego tez nalezy z nich korzystac.

3. Uzytkownicy badan powinni miec specjalne umiejetnosci obejmujace rozumienie (pojmowanie) wyników róznego typu dowodów naukowych.

Skutki polityki wykorzystywania dowodów

1.  Dowody wykorzystuje sie na róznych poziomach - miedzynarodowym, krajowym oraz lokalnym – do róznych celów.

Pomimo tych róznic, biezace dowody i wiedze, aby staly sie uzyteczne, nalezy dopasowac do konkretnego kontekstu uzytkowania.

2.  Rozwijanie umiejetnosci w zakresie wykorzystywania dowodów jest zadaniem organizacji/instytucji wykorzystujacych dowody. Jednakze, pracownicy indywidualni, którzy wykorzystuja dowody powinni posiadac plan rozwoju umiejetnosci w tym obszarze.

Konsekwencje badan w zakresie wykorzystywania dowodów

1.  Wieksza wiedza bedzie przydatna w nastepujacych obszarach:

 • Rozne znaczenia “wykorzystywania dowodów” w edukacji (rózne kraje, rózne osoby zainteresowane),
 • Wykorzystywanie dowodów na róznych poziomach - miedzynarodowym, krajowym, lokalnym - cechy wspólne i róznice,
 • Na jaka wiedze jest zapotrzebowanie dla realizacji róznych potrzeb?
 • W jaki sposób wiedza jest dostarczana przez rózne ciala miedzynarodowe, takie jak UE i OECD, i uzywana do tworzenia polityk w róznych krajach?
 • Badania w zakresie zdobywania wiedzy,
 • Korzystanie z portali miedzynarodowych i krajowych w celu wyszukiwania dowodów.

2.  Zaangazowanie uzytkowników na róznych etapach badan zwieksza ich znaczenie.
 

Warsztaty nr 2: przykład badania – PISA; wykorzystywanie wielkoskalowych zbiorów danych w polityce i praktyce

Prowadzacy: Andres Sandoval-Hernandez z Miedzynarodowego Stowarzyszenia ds. Pomiaru Osiagniec Szkolnych Osrodka Przetwarzania Danych i Badan, Niemcy

Celem niniejszych warsztatów jest wymiana wiedzy i zrozumienie metod wykorzystywania wielkoskalowych zbiorów danych (LSA) przez decydentów politycznych i specjalistów na wszystkich poziomach w Europie. Warsztaty zapewnily uczestnikom forum wymiane doswiadczen w zakresie problemów i/lub wyzwan zwiazanych z wykorzystywaniem wielkoskalowych zbiorów danych do ksztaltowania polityki i praktyki oraz metod ich rozwiazywania.

Prezentacje

 • Tim Oates, Cambridge  Assessment, UK - Why comparativists argue so much: combining narrative, imperfect knowledge and Grand Theory in comparative analysis,
 • Eckhard Klieme, Niemiecki Instytut Miedzynarodowych Badan Pedagogicznych (DIPF), Przewodniczacy International Questionnaire Expert Group for PISA 2012/2015, Niemcy - What PISA can tell about educational systems, and what it can’t
 • Jelena  Markovic,  Jednostka Redukcji Ubóstwa i Wykluczenia Spolecznego, zastepca Premiera w Urzedzie Integracji Europejskiej Republiki Serbii - Secondary Analyses of Data Acquired through the PISA Survey,
 • Sabine  Wollscheid,  The  Campbell Collaboration, przedstawiciel miedzynarodowy - Linking home background, gender, and reading literacy - a comparative analysis with PISA 2009 data from Germany and Norway.
 

Workshop round up slides    

 

Secondary Analyses of Data Acquired through the PISA Survey

Jelena Markovic
Social Inclusion and Poverty Reduction Unit

What PISA can tell us about educational systems -
and what it can‘t
Eckhard Klieme
German Institute for International Educational Research (DIPF)

   

Linking home background, gender, and reading literacy – a comparative analysis with PISA 2009 data from Germany and Norway

Sabine Wollscheid, Norwegian Knowledge Centre for the Health Services
Are Turmo, University of Oslo

   

Skutki polityki wykorzystywania dowodów

1.  Wielkoskalowe, przeprowadzane na szczeblu miedzynarodowym oceny pedagogiczne, takie jak PISA, TIMSS, PIRLS, itp., charakteryzuja sie stosowaniem zlozonych metod doboru próby i struktura przekrojowa. Dlatego tez szczególna ostroznosc nalezy zachowac w przypadku polecen poslugiwania sie tymi metodami w ramach wprowadzania procesów ksztaltowania polityki. Na przyklad, analiza LSA jest niewystarczajaca do wyciagania wniosków typu, ze wieksza niezaleznosc szkól przyczyni sie do lepszych osiagniec uczniów. Uzytkownicy analiz LSA musza uwazac, aby nie stosowac nadinterpretacji wlasnych wyników i/lub nie wyciagac uproszczonych wniosków prowadzacych do naduzyc politycznych.

2.  Jednakze, analizy LSA sa poteznym zródlem informacji w zakresie wskazywania schematów dotyczacych dobrych praktyk w róznych krajach. Dobre praktyki mozna stosowac jako punkt startowy w promowaniu procesów "uczenia sie polityki". Decydenci polityczni musza interpretowac wyniki analiz LSA w kontekscie ich wlasnych systemów edukacyjnych.

Skutki praktyki wykorzystywania dowodów

1.   Analizy LSA nie nadaja sie do raportowania osiagniec akademickich zarówno na poziomie szkoly, jak i ucznia.  Jednakze, moga one sluzyc nauczycielom, dyrektorom szkól badz innym przedstawicielom instytucji pedagogicznych jako zródlo wartosciowych informacji o praktykach (np. strategiach nauczania, stylach przywództwa, praktykach nadzorczych, itd.), które moga wykorzystac w celu ulepszenia ich wlasnych praktyk.  Oczywiscie, na tym poziomie obowiazuja te same ostrzezenia dotyczace interpretowania analiz.

Konsekwencje badan w zakresie wykorzystywania dowodów

1.    Istotnym jest, aby decydenci polityczni, specjalisci i inni uzytkownicy tych informacji (wlacznie z naukowcami) analizowali i interpretowali wyniki analiz LSA w prawidlowy sposób. W tym celu organizacje wykonujace takie badania (np. OECD, IEA, ETS, itd.) oferuja, m.in., specjalistyczne oprogramowanie do prowadzenia badan statystycznych, szkolenia, programy praktyczne, itp. Takze uniwersytety oferuja programy podyplomowe koncentrujace sie na lub obejmujace kursy w zakresie analiz LSA.  Osoby zainteresowane korzystaniem z informacji opartych na LSA sa zachecani do uczestniczenia w szkoleniach, aby umozliwic skuteczne wykorzystywanie dowodów uzyskanych z analiz LSA na potrzeby wprowadzania informacji o ksztaltowaniu polityki.

Warsztaty nr 3: schematy wymiany wiedzy na poziomie szkoła-uniwersytet

Prowadzacy: Andrew Morris, Educational Evidence Portal (EEP)

W ramach niniejszych warsztatów nastapilo przekazanie kluczowych tresci na podstawie badania 14 schematów obejmujacych wymiane wiedzy pomiedzy szkolami i uniwersytetami. Na przykladzie szesciu krajów europejskich warsztaty zilustrowaly kluczowe zagadnienia wynikajace z badan i prowadzace do dyskusji na temat podstawowych aspektów ich efektywnosci. Warsztaty rozpoczely sie od powitania i wprowadzenia prowadzacego warsztaty. Streszczono wyniki badania stosownych schematów wymiany wiedzy z szesciu krajów europejskich. Nastepnie, warsztaty poswiecono rozmowom na temat kluczowych zagadnien w zakresie rozwijania, wdrazania i zdobywania doswiadczen w stosowaniu schematów z jednoczesnym podsumowaniem celów dydaktycznych wspólnie z uczestnikami.

Prezentacje

 • Anna Kristín Sigurðardóttir, Uniwersytet Islandzki, Islandia
 • Mary Sheard, Instytut Badan Edukacyjnych, Uniwersytet York, UK
 • Per Skoglund, Specialped. Skolmyndigheten Szwecja
 • Tomislav Tudjman, Risbo, Uniwesytet Erazma, Holandia

Skutki polityki wykorzystywania dowodów

1. Wymiana wiedzy pomiedzy szkolami i uniwersytetami wspiera rozwój nauczycieli i przynosi potencjalne korzysci uczniom. W celu zmiany metody z przypadkowej na systematyczna, nalezy:

 • zachecac obydwie strony do wspólpracy;
 • zachecac do tworzenia struktur wspierajacych schematy lokalne;
 • stworzyc infrastrukture informacyjno-komunikacyjna umozliwiajaca generowanie i wspóldzielenie wiedzy na podstawie róznych schematów.

2.  Deklaracje polityczne opracowane na potrzeby podnoszenia standardów powinny mniej krytyczne wobec niskiego poziomu nauczania i zachecac czesciej do wspólpracy na rzecz jego podnoszenia.

Skutki praktyki wykorzystywania dowodów

1.  Dyrektorzy szkól, przedszkoli i kolegiów powinni kultywowac praktyki oparte na wykorzystywaniu dowodów tak, aby odbywalo sie to w ramach wspólpracy z uniwersytetami i wladzami miejskimi.

2.  Specjalisci i naukowcy powinni rozpoznac róznice w formach wiedzy, z która pracuja, oraz kultur, w których dzialaja w ramach wspólpracy.

3.  Zachwianie równowagi w relacjach na szczeblu wladzy, tj. pomiedzy specjalistami i naukowcami, wymaga uwzgledniania na etapie projektowania schematów wymiany wiedzy.

Konsekwencje badan w zakresie wykorzystywania dowodów

1.   Modele schematów wymiany wiedzy wymagaja opracowania w oparciu o istniejace teorie oraz dalsze, bardziej wyczerpujace i szczególowe badania.

2.  Nalezy opracowac metody oceniania wplywu schematów wymiany wiedzy na wyniki dla specjalistów i uczniów, a takze dokonywac wstepnych ocen.
 

Warsztaty nr 4: wspieranie procesów wykorzystywania dowodów w szkołach; korzystanie z Ustawicznego Rozwoju Zawodowego (CPD) jako środka inicjującego zmiany

Prowadzacy: Frank de Jong, Europejskie Stowarzyszenie ds. Badania i Doskonalenia Metod Przyswajania Wiedzy (EAPRIL)

W ramach niniejszych warsztatów przeanalizowano szereg uslug wspierajacych szkoly i inne organizacje w wykorzystywaniu zródel dowodów w celu zwiekszania poziomu wydajnosci. Podzielono sie tu doswiadczeniami w tym zakresie z calej Europy, koncentrujac sie na metodach ksztaltowania przyszlych wysilków i oferowania okreslonych wytycznych dla osób zainteresowanych i potrafiacych opracowywac dowody w oparciu o strategie Ustawicznego Rozwoju Zawodowego (CPD) na potrzeby wlasnych szkól lub organizacji.

Prezentacje

 • Martin Stump, Wydzial Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Johannesa Guttenberga w Moguncji, Niemcy - Promoting Data-Use  in  Schools: The   Impact  of  the  Principal  and  Implications  for  Professional Development for Principals,
 • Heino Schonfeld, Centre for Effective Services, Irlandia - Research Alive – An initiative to close the gap between teaching practice and educational research,
 • Michael Søgaard Larsen, Dunski Osrodek Danych Badan Edukacyjnych  (Danish Clearinghouse for Educational Research), Dania - Pedagogical practice, evidence and evidence informed pedagogical practice?,
 • Philippa Cordingley,  Centrum Stosowania Dowodów Badawczych w Edukacji, UK - A research based  approach   to   evaluating  and  improving  the  effectiveness  of  schools  as  learning environments for teachers.
 

Pedagogical Practice, evidence and evidence informed pedagogical practice

Michael Søgaard Larsen
Danish Clearinghouse for Educational Research
Institute of Education, University of Aarhus
 

Research Alive - An initiative to close the gap between teaching practice and educational research
Heino Schonfeld
Centre for Effective Services, Ireland

 

Sauce for the Goose: learning environments that work for pupils and staff
Philippa Cordingley
Lisa Bradbury
Centre for the Use of Research and Evidence in Education (CUREE)

 

Skutki polityki wykorzystywania dowodów

1.  Nalezy polozyc wiekszy nacisk na to, aby nauczyciele mieli zapewnione dostateczne szkolenie i pomoc w znalezieniu, zrozumieniu i wykorzystywaniu dowodów na etapie edukacji przed i po zdobyciu kwalifikacji nauczycielskich. Umiejetnosci rozumienia i stosowania dowodów badawczych oraz monitorowania i oceniania wydajnosci nowych metod moga byc czescia standardów/kwalifikacji nauczyciela.

2.  Nalezy zapoznac sie szerzej z badaniami "specjalistycznymi", a Instytuty Finansowania Badan, badz alternatywne podmioty finansujace, powinny stworzyc inne metody zachecajace do prowadzenia badan tego typu.

3.  W ramach projektów finansowych i dzialalnosci wydawniczej prowadzonej w nietypowych punktach sprzedazy (w miare mozliwosci o charakterze ogólnodostepnym) nalezy uwzgledniac oferty motywacyjne zachecajace do szerszej wspólpracy pomiedzy naukowcami i specjalistami oraz do szerszego udostepniania dowodów naukowych.

Skutki praktyki wykorzystywania dowodów

1.  Dyrektorzy szkól powinni zwracac uwage na tworzenie i utrzymywanie kultury uznajacej korzysci plynace z uzywania dowodów i wspierajacej nauczycieli w znajdowaniu, rozumieniu i uzywaniu tych dowodów, na przyklad, do zakladania czytelni lub planowania szans ustawicznego rozwoju zawodowego.  

2.   Dyrektorzy szkól powinni miec swiadomosc wplywu, jaki ich przywódcze wizje i idealy moga wywierac na zachowanie nauczycieli i ich wyniki. Udowodniono, ze swiadomosc "bycia kims" jest kluczowym czynnikiem w procesie poprawy wyników.

Konsekwencje badan w zakresie wykorzystywania dowodów

1.   Komunikowanie wyników badan nad wykorzystywaniem dowodów (zarówno w dobrych jaki i zlych praktykach) bedzie uzyteczne tak samo jak konsekwencje zaprezentowanej praktyki.

2.   Angazowanie uzytkowników na wszystkich etapach procesu badawczego jest podstawa zapewnienia jego znaczenia dla potrzeb potencjalnych uzytkowników. Aby urzeczywistnic to w praktyce naukowcom nalezy zapewnic wieksze wsparcie i poradnictwo.

Warsztaty nr 5: media i dowody kształtujące debaty publiczne

Prowadzacy: Rien Rouw, Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki, Holandia

Profil edukacji zmienil sie na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, stajac sie priorytetem dla rzadów i ogólu spoleczenstwa. W tym kontekscie raporty mediów dotyczace poziomu edukacji staly sie o wiele bardziej wplywowe, lecz pomimo tego, w odróznieniu do pozostalych obszarów, solidne dowody odgrywaja pomniejsza role w ksztaltowaniu debat publicznych. Niniejsze warsztaty uwzglednily istotna role, jaka media pelnia w przekazywaniu informacji o decyzjach podejmowanych w ramach polityki i praktyki edukacyjnej.  Omówiono niektóre problemy i konflikty uniemozliwiajace skuteczne wykorzystywanie dowodów w raportach mediowych.  Zastanowiono sie wreszcie nad tym, co mozna zrobic, aby wypelnic luki pomiedzy dowodami naukowymi i mediami, wlacznie z analiza niektórych nowatorskich inicjatyw wspierajacych wyszukiwanie, rozumienie i wykorzystywanie wiedzy naukowej przez media w codziennej pracy.

Prezentacje

 • Eamonn Noonan, The Campbell Collaboration, przedstawiciel miedzynarodowy - The Scandinavian reception of a  Campbell systematic  review  on bullying and the challenge of communicating research findings in the media,
 • James Thomas, Czlonek Zespolu EIPPEE, EPPI - Centrum Informacji i Koordynacji Dowodów na rzecz Polityki i Praktyki, Jednostka ds. Badan Nauk Spolecznych Instytutu Edukacji Uniwersytetu Londynskiego, UK - Problems in knowledge mobilisation: how knowledge changes when it moves between contexts,
 • Jonathan Sharples, Institute for Effective Education, UK - The Education Media Centre.
   

Workshop round up slides

Problems in knowledge mobilisation: how knowledge changes when it moves between contexts

James Thomas
EPPI Centre

 

 

Skutki polityki wykorzystywania dowodów

Poziom systemu

 1. Stworzenie niezaleznego instytutu na potrzeby systematycznego zglaszania stanu dowodów i poziomów solidnosci.
 2. Opracowanie dedykowanego centrum mediowego: dobieranie i posredniczenie w przekazywaniu informacji na linii dowody-nauka.
 3. Stworzenie europejskiej sieci dedykowanych centrów mediowych.
 4. Okragly stól w miejscu, w którym dowody wykraczaja poza domene akademicka.

Poziom organizacyjny

1.  Organizacje powinny opracowywac strategie mediowe na potrzeby komunikowania wyników badawczych.

2.  O ile to mozliwe, wspólpraca z mediami powinna odbywac sie na poziomie infrastrukturalnym: jednostka dedykowana lub o charakterze oficjalnym.

3.  Ksztaltowanie kompetencji tak, aby uswiadomic personelowi znaczenie przekazywania informacji w mediach i zwiazanych z tym umiejetnosci.

Skutki praktyki wykorzystywania dowodów

 1. Szkolenia mediowe dla naukowców, wlacznie z opracowywaniem serii ogólnych modulów szkoleniowych (na przyklad, kursów z zakresu wykorzystywania spolecznych narzedzi mediowych, pisania artykulów, itp.).
 2. Szkolenia dla dziennikarzy i specjalistów mediowych w celu poprawy umiejetnosci badawczych. Opracowywanie broszur dla mediów w zakresie zasad i metod badawczych (na przyklad, wspólzaleznosci i przyczynowosci, systematycznych przegladów, itp.). Poprawa poziomu konwersacji zarówno z decydentami politycznymi, jaki i dziennikarzami odnosnie charakterystyki dowodów.
 3. Wytyczne na temat organizacji badawczych na potrzeby budowania ich kompetencji pod katem skutecznego angazowania mediów.
 4. Czerpanie satysfakcji z wplywu wywieranego przez media.

Konsekwencje badan w zakresie wykorzystywania dowodów

1.   Badania w zakresie wykorzystywania dowodów przez media. Przeprowadzanie szczególowych badan nad wykorzystywaniem dowodów badawczych przez prase i media w krajach europejskich. Zagadnienia do analizy:

 • W jaki sposób media wyszukuja i wykorzystuja dowody w dzisiejszych czasach?
 • Jakie czynniki decyduja o uzywaniu/naduzywaniu dowodów?
 • Czy sa one rózne dla róznych typów mediów (na przyklad, w przypadku mediów spolecznych)?
 • Czym sie to rózni w innych krajach?
 • Jaki wplyw maja raporty mediowe o dowodach naukowych na ksztaltowanie polityki?
 • Jakie sa obecnie luki pod wzgledem zdobywania dowodów naukowych dla prasy/mediów?
 • Co mogloby wypelnic te luki?

2.  Opieranie sie na wynikach badan oraz doswiadczeniach w ramach brytyjskiego modelu Centrum Edukacji Mediowej; pilotowanie dzialalnosci Centrów Edukacji Mediowej w krajach UE.
3.  Podzial na róznych odbiorców mediowych.
4.  Inwentaryzacja dobrych praktyk w zakresie laczenia dowodów i mediów.
5.  Analiza "medialogiki" w obszarze polityki i praktyki edukacyjnej.
6.  Oddzialywanie dwustronne: media jako zródlo informacji dla naukowców.
7.  Szanse i zagrozenia ze strony mediów spolecznych.

Prezentacje

Keynote speech presentations

The European Union's actions and policy to improve literacy performance in the EU

Daphne De Wit
School education: literacy, School education and Comenius Unit, Directorate-General for Education and Culture, European Commission
 

EU Education Policy

Jan Pakulski
Directorate-General for Education and Culture, European Commission

 

Putting evidence into action in schools: Experiences from England

Robbie Coleman
Education Endowment Foundation (EEF)

     
     

 

Making children ready for school: A German example for the cooperation between research, policy, and practice
Marcus Hasselhorn
German Institute for International Educational Research (DIPF)

 

Educational research and evidence-based policy: Funding educational research by the Federal Ministry in Germany
Dr. Stephanie Schaerer
Project Management Agency (DLR-PT) for the Federal Ministry of Education and Research in Germany

When evidence confronts politics: competing rationalities in the “smart state”
Tracey Burns
Centre for Educational Research and Innovation, OECD 

  

Engagement across Europe: The EIPPEE Network