Normal Text
Medium Text
Large Text
 search
Keynotes

De conferentie omvatte keynotes door enkele vooraanstaande sprekers:

 • Micheline Scheys, Secretaris-generaal van het Ministerie voor Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap;
 • Bruno della Chiesa, senior analist bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO);
 • Suzanne Conze en Richard Deiss, beleidsmedewerkers bij de Europese Commissie (Directoraat-generaal voor Onderwijs en Cultuur);
 • Katrien Mondt, Ministerie van Onderwijs en Vorming van de Vlaamse Gemeenschap;
 • Frans Leeuw, directeur van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en hoogleraar Recht, Openbaar Bestuur en Sociale Wetenschappen, Universiteit Maastricht.

De keynotes stelden zaken aan de orde vanuit een variëteit aan disciplines – zoals neurowetenschappen, veiligheid en justitie, internationale ontwikkelingssamenwerking en onderwijs. Zij boden aldus een overzicht van de ontwikkeling en vooruitgang op het gebied van evidence informed beleid maken en handelen op de genoemde terreinen. De toespraken van Suzanne Conze, Bruno della Chiesa en Frans Leeuw boden zicht op de manieren waarop verschillende typen van onderzoeksuitkomsten worden gebruikt in de beleidsvorming rond voortijdig schoolverlaten, taalonderwijs en op de terreinen veiligheid, justitie en ontwikkelingssamenwerking.

Deze bijdragen maakten de verschillende doelen zichtbaar waarvoor onderzoeksuitkomsten worden gebruikt en liet de verschillende benaderingen en methodes zien die het mogelijk maken om deze in de praktijk toe te passen. Micheline Scheys ging in op de specifieke maatregelen van de Vlaamse Gemeenschap om het gebruik van onderzoek door beleidsmakers te bevorderen. Zowel zij als Bruno della Chiesa benadrukten een aantal van de uitdagingen in relatie tot het oppakken van een evidence informed benadering van beleid en praktijk – zoals die welke samenhangen met ethiek, reductionisme en generaliseerbaarheid.

Workshop-sessies

 

De conferentie bood de aanwezigen diverse gelegenheden voor actieve betrokkenheid. In één sessie bespraken de deelnemers het gebruik van een systematische review van maatregelen tegen voortijdig schoolverlaten bij het adviseren van beleidmakers en het beïnvloeden van hun beslissingen. Hierbij werd gebruik gemaakt van de innovatieve methoden van sociale media. De deelnemers gebruikten Twitter om hun discussie vast te leggen op de conferentie hashtag #EIPPEE2012.

De conferentie omvatte twaalf parallelle workshop-sessies die zich richtten op hoe het gebruik van onderzoeksuitkomsten kan worden bevorderd door:

 • Het verwerven van een beter begrip van de verschillende mannieren waarop beleidsmakers, leraren en andere betrokkenen onderzoeksuitkomsten gebruiken.
 • Versterken van het begrip omtrent hoe kenniscentra het gebruik van onderzoeksuitkomsten kunnen bevorderen, alsmede praktijkervaringen hiermee.
 • Het verbeteren van de toegankelijkheid van onderzoeksuitkomsten en het verbeteren van de strategieën om onderzoeksuitkomsten te vinden die relevant zijn voor beleid en praktijk.
 • Het versterken van kennis en begrip betreffende de reikwijdte en effectiviteit van verschillende manieren waarop onderwijsuitkomsten zijn en worden gebruikt in beleid en praktijk.
 • Versterken van het besef hoe onderzoeksuitkomsten kunnen worden gebruikt om als input bij het ontwikkelen van een innovatieve praktijk en hoe dit kan worden aangemoedigd.
 • Gebruik maken van het nieuwe Evidence Informed Policy and Practice web portal om doorzoekbare en op de vraag toegesneden maps van onderzoekshulpmiddelen te creëren.
   

 

Training workshop

 

Bovendien werden twaalf posters gepresenteerd die de schijnwerper richtten op het belangwekkend werk dat in heel Europa wordt verricht om evidence informed policy and practice te bestuderen en om het ook bij de praktijk te betrekken. Daarbij waren ook voorbeelden van werk in Zuidoost- en Oost-Europa.

Direct voorafgaand aan de conferentie werd een training workshop gehouden. In deze workshop werd het concept van evidence informed policy and practice geïntroduceerd en werd aandacht gegeven aan de betekenis van systematische reviews voor dit proces. Er werd getoond hoe systematische reviews alle typen vragen kunnen helpen beantwoorden en ook alle typen van kwantitatief en kwalitatief onderzoek kunnen analyseren. De workshop gaf bovendien inzicht in de verschillende fasen van een systematische review. In totaal namen 26 deelnemers uit 12 verschillende landen deel aan de workshop, onder wie deelnemers uit België, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Roemenië, Servië, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. De deelnemers hadden een gevarieerde achtergrond, onder andere een consultancybedrijf, een non-gouvernementele burgerassociatie, beleidsmakers op nationaal niveau, een onderzoeksraad, een EU-agentschap, een onderwijsinstelling, een vakbond, alsmede vertegenwoordigers van verschillende regionale bij beleid betrokken organisaties. 

 

Hoofdboodschap

 

De hoofdboodschap van de conferentie was, in het algemeen geformuleerd, dat ondanks de complexiteit van het evidence-to-use systeem, een groot potentieel bestaat voor het EIPPEE-netwerk om via multidisciplinaire samenwerking te komen tot een meer evidence informed beleid en praktijk in het onderwijs in Europa. Om dit te doen is wel meer kennis en inzicht vereist in de verschillende manieren waarop onderzoeksuitkomsten kunnen worden gebruikt, alsmede een meer creatieve inzet bij het verspreiden van kennis en bij het inrichten van structuren die het gebruik van onderzoeksuitkomsten onder beleidsmakers ondersteunen. Ook zijn, als input voor toekomstige kennisontwikkeling, meer kritische reflectie en studie vereist van zowel goede als slechte practices.

Het project wil al deze uitkomsten meenemen in de volgende conferentie, die is gepland voor de lente van 2013 in Frankfurt, Duitsland. Wij hopen dat deze conferentie zal voortbouwen op wat we hebben gedaan en geleerd in Den Haag en een stevige basis zal bieden voor ons verdere werk met evidence informed policy and practice in het Europees onderwijs na het eind van het project.

Meer details over de EIPEE conferentie 2012, inclusief de PowerPoint dia’s van de keynote sprekers, workshop presentatoren en de poster presentaties zijn nu te vonden op de website.